REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Szkrabowo prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

 2. Właścicielem Sklepu jest:

          Henmir Sp. Z O.O. z siedzibą ul.Augustyna Necla 16/6 81-377 Gdynia, działający pod marką SZKRABOWO, NIP:                    5562762315 Regon:363566170 KRS:0000598534 , adres email: sklep@szkrabowo.pl

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 4. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 • pocztą email na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep.

§3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Płatność i dostawa.

 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 4. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT i wysłanie jej przez Sklep do Klienta drogą elektroniczną (konieczne jest podanie adresu elektronicznego przez Klienta w formularzu zamówienia).

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem lub kartą płatniczą, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu

§5

Reklamacje

 1. Do składanej reklamacji prosimy o dołączenie dowodu zakupu otrzymanego przy odbiorze zamówienia (faktura VAT).

 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien dostarczyć do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności

 3. Klient odsyła towar na swój koszt na adres siedziby Sklepu (§1, punkt 2)

 4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty odesłania ponosi Sklep.

 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia od pobrania https://szkrabowo.pl/odstapienie-od-umowy.docx

 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

 5. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę.. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

§7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.


Producenci